Wedstrijdreglement

 1. Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de Bridgeclub Bronsbeek worden gespeeld volgens de geldende regels van de NBB.
 2. Ieder jaar worden ten minste twee, doch bij voorkeur drie clubcompetities voor paren georganiseerd. 
 3. Het aantal groepen waarin wordt gespeeld, wordt bij het begin van het seizoen (augustus/september) door het bestuur vastgesteld en bekendgemaakt.
 4. Indeling van de groepen geschiedt door het bestuur in samenspraak met de wedstrijdleiding. De rangschikking van een voorafgaande competitie en de promotie- en degradatieregeling zijn de basis van deze indeling.
 5. Uit de groepen promoveren en degraderen 25% van de deelnemende paren. Het bestuur is bevoegd om gegronde redenen hiervan af te  wijken. For the time being: Uit de B- lijn promoveren 3 paren en degraderen 3 paren. Dientengevolge degraderen uit de A-lijn eveneens 3 paren. Uit C-lijn promoveert 1 paar en degradeert 1 paar. Uit de D-lijn promoveert eveneens 1 paar (deze beperkte promotie/degradatie  is een tijdelijke maatregel met als doel de grootte van de lijnen te stroomlijnen).
 6. De eindstand van de competitie wordt bepaald door de som van een aantal, door het bestuur vooraf vast te stellen, scores van het totaal aantal wedstrijden.
 7. De wedstrijdleiding en arbitrage zijn in handen van de wedstrijdleiders; deze worden vóór de competitie door de voorzitter bekendgemaakt.
 8. De uitslagen van de wedstrijden aan het eind van een speelavond zijn voorlopig. Na controle worden deze de eerstvolgende speelavond definitief bekendgemaakt.
 9. Systeemkaarten zijn voor alle groepen verplicht (verkrijgbaar bij de wedstrijdleider/competitieleider).
 10. Voor aanvang van iedere spelronde controleert de speler die noord zit de Bridgemate op de juiste spelronde, paren en spelnummers. Voor het veroorzaken van onregelmatigheden, zoals
  - verkeerd intoetsen van de Bridgemate;
  - foutief insteken of uitnemen van de speelkaarten;
  - in de verkeerde richting spelen;
  - de verkeerde spellen spelen;
  - het niet-tellen van de speelkaarten alvorens deze in te zien;
  - het niet-tellen van de speelkaarten na afloop van het spel;
  - het veroorzaken van andere onregelmatigheden,
  kunnen door de wedstrijdleiding strafprocenten worden opgelegd (bij een eerste overtreding een half procent in mindering op de eindscore, bij herhaling een heel procent).
 11. Bij het overschrijden van de tijdslimiet gelden de volgende regels:
  - beide paren zijn verantwoordelijk voor het spelen van de vier spellen binnen de tijdslimiet;
  - er worden geen spellen nagespeeld;
  - Een spel dat niet afgemaakt dan wel niet gespeeld is, dient genoteerd te worden als zijnde niet-gespeeld.
 12. Iedere overtreding dient gemeld te worden aan de wedstrijdleiding.
 13. Beroep tegen de beslissingen van de wedstrijdleider is mogelijk bij het bestuur binnen een half uur na het einde van de wedstrijd.
 14. Invallersregeling:
  Indien een speler een avond met een andere partner, uit de eigen club, speelt ("combi-paar"), gelden de volgende regels:
  - indien de gelegenheidspartner tot dezelfde groep behoort, dan speelt het paar in deze groep en telt de behaalde score voor beide spelers;

indien leden van verschillende speelgroepen een paar vormen, dienen zij – bij één speelgroep verschil - als regel uit te komen in de groep van de hoogst geplaatste speler. Het paar met de hoogst geplaatste speler krijgt nu het gescoorde percentage met een minimum van 45%, het paar van de laagst geplaatste speler het gescoorde percentage met een minimum van 50%.”

- indien, om organisatorische redenen, in de groep van de laagst geplaatste speler wordt gespeeld, ontvangt de laagst geplaatste speler het behaalde percentage en de hoogst geplaatste speler een aftrek van 2,5% , beide met een minimum van 45%.

- in geval een hoger geplaatste speler bereid is te spelen met een speler die 2 lijnen lager is geplaatst (A-C, B-D) wordt gespeeld in de tussenliggende lijn  en geldt voor beide paren het gescoorde percentage met een minimum van 45%.

 

Het is in clubcompetitieverband toegestaan met een invaller van buiten de club te spelen, mits het niveau van de invaller min of meer gelijk is aan dat van de verhinderde speler. De dan behaalde score kan niet hoger zijn dan het gemiddelde van alle overige voor dat paar geldende scores in die competitieronde.

 1. Indien aan het begin van de competitie zich een nieuwe combinatie opgeeft, wordt deze geplaatst in de groep van de laagst geplaatste speler, na berekeningen volgens punt 5 van dit reglement.
 2. Nieuwe paren en spelers worden door het bestuur naar speelsterkte ingedeeld; in de regel worden zij geplaatst in de laagste speelgroep.
 3. Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) en Bruine Stickerconventies (voorheen Rode Afspraken) zijn niet toegestaan.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aanvulling op het wedstrijdreglement

 1. Een competitieronde bestaat uit zes wedstrijdavonden.
 2. De wedstrijd op de clubavond begint om 19.30 uur precies.
  Eén van de spelers van een paar dient 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en het gidsbriefje opgehaald te hebben. Indien dit niet gebeurt, zal het paar als afwezig worden beschouwd.
 3. Het is daarna niet meer mogelijk, op die avond nog deel te nemen aan de wedstrijd.
 4. Een vervanger is toegestaan volgens de geldende regels (zie punt 14).
 5. Alle gespeelde wedstrijdpercentages en toegevoegde percentages (zie punt e) tellen voor de eindrangschikking mee.
 6. Bij de 1e keer afwezig zijn wordt de gemiddelde score van de competitieronde toegekend met een maximum van 52,50%.
  Bij de 2e keer afwezig, idem, met een maximum van 50,00%
  Bij de 3e keer afwezig, idem, met een maximum van 47,50%.

  Voor de eindrangschikking dient men tenminste 3 zittingen te hebben meegespeeld. 

  (De extra aftrek van 5% bij afwezigheid op de laatste speelavond is vervallen.)
 7. De indeling per speelavond geschiedt aan de hand van een schema waarin getracht wordt, de paren evenredig tegen elkaar te laten uitkomen.

 

Bekerregelement.

a.Er worden 2 voorronden gespeeld voor plaatsing in de halve finale (16 paren).

 1. De finale bestaat uit 8 paren die elkaar onderling allemaal ontmoeten.
 2. De paren die de finale spelen, dienen allen lid van de vereniging te zijn.

 

Enkele algemene regels

 

- Het is niet toegestaan, na het spelen de speelkaarten nogmaals uit de boards te halen en na te kaarten.

- Irriteer uw partner of tegenstanders niet door laatdunkende kritiek op hun bieden, manier van spelen of andere zaken en dit aan tafel te bespreken.

- Tracht zoveel mogelijk stilte in acht te nemen, zodat uw medespelers in de zaal zich kunnen concentreren.

- Honoreer het verzoek van een tegenstander om aan een bepaalde zijde van de tafel te spelen.

- Roken in de speelzaal is niet toegestaan.

- Bij de uitkomst dient de speler die moet uitkomen de kaart met de beeldzijde naar beneden op tafel te leggen en te wachten, vóór hij de uitkomst omdraait, of er geen vragen meer zijn over het biedverloop.