Statuten en Huishoudelijk Reglement

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE BRIDGECLUB BRONSBEEK

 

UITGAVE AUGUSTUS 1983

 

Opgericht 7 oktober 1945 onder de naam Bridgeclub Treebeek

 

Art. 1           Naam
 

De vereniging draagt de naam "Bridgeclub Bronsbeek" en is gevestigd te Brunssum.
De vereniging is opgericht te Treebeek op 7 oktober 1945 en voor onbepaalde tijd aangegaan.

 

Art. 2           Doel

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van een wekelijkse clubavond met onderlinge wedstrijden in of buiten competitieverband.

b. het propageren van deelneming aan door andere bridgeverenigingen georganiseerde drives of

     competities;

c. het deelnemen aan door de Nederlandse Bridge Bond georganiseerde bondscompetities en drives.

d. het  organiseren van drives, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn.

 

Art. 3           Leden


De vereniging kent:
a.  gewone leden;
b.  jeugdleden;
c.  ereleden.


ad a          Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur van de

vereniging heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.

ad b          Als jeugdlid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur van de

vereniging heeft ingediend en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Verder geldt

dezelfde procedure als onder 3a. Een jeugdlid wordt gewoon lid in het verenigingsjaar volgende op het verenigings-

jaar waarin het jeugdlid 18 jaar werd.

ad c          Het erelidmaatschap kan worden verleend op voorstel van het bestuur, bij besluit van de

algemene ledenvergadering, aan hen, die voor de vereniging bijzonder verdienstelijk zijn

geweest. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van

contributiebetaling.

 

Art. 4           Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.  door overlijden van het lid;
b.  door opzegging door het betrokken lid met inachtneming van de voorwaarden genoemd in het

huishoudelijk reglement;

c.  door royement.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt. In dit geval dient het bestuur betrokkene hiervan mededeling te doen, onder opgave van redenen.

 

Art. 5           Schorsing


Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste 1 jaar in geval dit lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van of de goede sfeer in de vereniging benadeelt.

 

Art. 6           Het bestuur


a.  Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de

algemene vergadering.
b.  De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen.
c.  De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

De overige functies worden door het bestuur onderling vastgesteld.
d.  De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt en

een opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht wordt genomen.
e.  In geval van artikel 6d is het bestuur bevoegd tot aan de eerstkomende algemene vergadering het

afgetreden bestuurslid te vervangen door een waarnemer of met de overgebleven bestuurders de

bestuurstaken voort te zetten.

f.  Elk jaar treden ten minste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur vast te stellen

rooster. De aftredenden zijn direct herkiesbaar.

 

Art. 7           Bestuurstaken


a.  Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en zorgt voor de uitvoering van de

door de algemene vergadering genomen besluiten.
b.  Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding

van de vereniging.
c.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 leden van het dagelijks

bestuur.

 

Art. 8           Geldmiddelen


De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.  de ledencontributies;
b.  batige saldi van door en voor de vereniging georganiseerde evenementen;
c.  eventueel toegekende subsidies;
d.  eventueel andere baten.


Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld. 
De controle van het geldelijk beheer van de penningmeester wordt door de kascontrolecommissie verricht. Deze brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het benoemen van de twee kascommissieleden gebeurt op de jaarvergadering. Zij mogen geen zitting in het bestuur hebben. De benoeming geldt voor twee jaar, elk jaar moet één lid aftreden.

 

Art. 9           Algemene vergaderingen


a.  Jaarlijks wordt in de maanden augustus/september een algemene ledenvergadering (de jaarvergadering)

gehouden.
b.  Indien het bestuur dit nodig acht, kan een algemene vergadering belegd worden.
c.  Door de leden kan een algemene vergadering belegd worden indien ten minste vijftien leden de wens

hiertoe te kennen geven aan het bestuur, met opgave van redenen en voorzien van ieders

handtekening. Het bestuur moet binnen zes weken aan dit verzoek voldoen.
d.  De agenda van een te houden algemene vergadering wordt uiterlijk twee weken voor datum aan de leden

verstrekt.
e.  Het bestuur en de leden zijn gehouden aan de door een algemene vergadering genomen besluiten.

 

Art. 10         Stemmen


a.  Op de ledenvergaderingen hebben de leden, jeugd- en ereleden elk één stem.
b.  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
c.  Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van

stemmen.
d.  Over zaken wordt mondeling gestemd, door handopsteking.
e.  Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
f.  Personen worden gekozen bij enkele kandidaatstelling of door middel van schriftelijke stemming.
g.  Stembriefjes die niet ingevuld, onduidelijk aangegeven of voorzien zijn van namen van personen

die niet op geldige wijze kandidaat zijn gesteld, dan wel ondertekend zijn, zijn ongeldig.
h.  Bij stemming over personen betreffende bestuursfuncties zijn zij gekozen, die de meeste stemmen

hebben verkregen. Bij gelijk aantal stemmen wordt een tweede stemming gehouden tussen die personen

die gelijk geëindigd zijn.

 

Art. 11         Verenigingsjaar


Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Art. 12         Huishoudelijk reglement


a.  Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de algemene

ledenvergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
b.  Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.

 

Art. 13         Wijziging der statuten


a.  De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering indien ten minste 2/3

van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van ten minste 3/4 van de geldig uitgebrachte

stemmen.
b.  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede ledenvergadering bijeengeroepen

binnen vier weken na de datum van de eerste vergadering.
c.  Voorstellen tot wijziging der statuten dienen in de convocatie met de letterlijke tekst te zijn bekend­

gemaakt, alvorens in stemming te worden gebracht.
d.  Een besluit tot wijziging wordt onmiddellijk van kracht.

 

Art. 14         Ontbinding en liquidatie


a.  De vereniging kan worden ontbonden bij besluit van de algemene ledenvergadering. De bepalingen van

artikel 13a en b zijn hierop van toepassing.
b.  De algemene ledenvergadering wijst een liquidatiecommissie aan en bepaalt de bestemming

van het liquidatiesaldo.
c.  De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk

Wetboek.

 

Art. 15         Slotbepalingen


a.  In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het

bestuur, evenals in geval er een verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel

hierin.
b.  Deze statuten treden in werking op de dag waarop zij door de algemene ledenvergadering zijn

vastgesteld.

 

Vastgesteld op 1 september 1983

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT B.C. Bronsbeek

 

Toetreden van leden

       Artikel 1

Personen die lid van B.C. Bronsbeek wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.

 

Rechten en plichten van leden

       Artikel 2

De leden zijn gehouden:

 1. de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven en niet in strijd daarmede te handelen.
 2. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen
 3. hun financiële verplichtingen jegens B.C. Bronsbeek na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

 

Het bestuur

       Artikel 3

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van B.C. Bronsbeek. De vereniging streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.
 2. De volgende functies worden in ieder geval in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris, penningmeester
 3. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn aftredend op de jaarvergadering, volgens het onderstaande schema:
  • 1e jaar: secretaris
  • 2e jaar: penningmeester
  • 3e jaar: voorzitter

De overige bestuursleden zijn eveneens na 3 jaar aftredend.

Kandidaten melden zich schriftelijk bij de secretaris tenminste 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. Ook het bestuur kan kandidaten stellen.

 1. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van B.C. Bronsbeek de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de overige algemene vergaderingen.
 2. De secretaris voert het secretariaat van B.C. Bronsbeek en beheert het archief. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen B.C. Bronsbeek.
 3. De penningmeester houdt de kas en de boeken van B.C. Bronsbeek. Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.

 

Vergaderingen van het bestuur

       Artikel 4

 1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder geval wordt binnen een maand na de algemene vergadering een bestuursvergadering gehouden.
 2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt.

 

       Jaarvergadering

       Artikel 5

 1. Tot de vaste agendapunten van de in artikel 15 van de Statuten bedoelde jaarvergadering behoren:
 2. opening;
 3. ingekomen stukken;
 4. notulen van de vorige algemene vergadering;
 5. verslag van de secretaris;
 6. rekening en verantwoording van de penningmeester;
 7. verslag van de kascommissie;
 8. vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de begunstigers;
 9. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
 10. benoeming van de kascommissie;
 11. verkiezing van bestuursleden;
 12. rapport van de technische commissie (TC) en bespreking van het programma voor het komende speelseizoen;
 13. behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;
 14. rondvraag;

 

Contributie

       Artikel 6

 1. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering.
 2. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk maand na het begin van het verenigingsjaar.

  

Commissies

       Artikel 7

 1. Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.

 

Slotbepalingen

       Artikel 8

 1. Het Huishoudelijk Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
 2. In alle gevallen waarin de het Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 29 augustus 2019

 

 
© 2020 Bridgeclub Bronsbeek
Powered by JouwWeb